Oproep voor het tweede Europese Onderwijs Forum
20 - 22 mei 2005 in Bergen, Noorwegen


De organisatie van het tweede Europese Onderwijs Forum (EOF) roept hierbij
groepen, organisaties en personen op deel te nemen aan het Europese
Onderwijs Forum dat van 20 tot 22 mei 2005 zal plaatsvinden in Bergen,
Noorwegen. Het forum wordt gelijktijdig met de conferentie van Europese
onderwijsministers in Bergen georganiseerd. Het doel van de conferentie is
om discussie uit te lokken over en het ontwikkelingen van alternatieven voor
de huidige Europese onderwijspolitiek. Het Europese Onderwijs Forum is
onafhankelijk. Het EOF heeft zich laten inspireren door het (oorspronkelijk)
open karakter van de verschillende sociale fora en beperkt zich niet tot een
bepaalde ideologie of opinie, maar hoopt een divers beeld te geven van
verschillende argumenten tegen en voor de huidige Europese
 
Berlijn 2003

Ongeveer honderd Europese studenten, scholieren, en docentenorganisaties en
netwerken verzamelden zich in september 2003 te Berlijn tijdens het eerste
Europese Onderwijs Forum. Tijdens de conferentie in de Humbold-Universiteit
verzamelden zich de 33 Europese onderwijsministers enkele honderden meters
verder in het Hilton Hotel. Daar vond een besloten top-conferentie plaats
over de voortzetting van het Bologna-proces m.b.t. het Europese Hoger
Onderwijs. In Bergen zullen de ministers hun overleg over dit onderwerp
voortzetten.

Het "Bologna-proces" in Europa...

Het hoofddoel van deze onderwijsvernieuwing is het creëren van een Europese
Hoger Onderwijs Ruimte, waarover in Lissabon (2000) en Barcelona (2002) de
eerste afspraken werden gemaakt. Het doel van deze Onderwijs Ruimte is van
Europa de ?meest competitieve en dynamische kennisgerichte economie van de
wereld te maken?. Inmiddels lijkt deze Europese Onderwijs Ruimte realiteit
te worden. De gelijkschakeling van de onderwijssystemen in de ruim 40
Europese landen staat op de agenda, met het doel de competitiviteit en het
commerciële denken binnen de Europese ?onderwijsmarkt? te versterken.

? onderwijs tussen verandering en commercie

Een vrij, kritisch en emancipatorisch onderwijs zou de basis moeten zijn van
onze samenleving. De onderwijsdoelen, zoals vastgelegd in WHO-verklaringen,
maken van onderwijs echter meer en meer een economisch instrument dat moet
voldoen aan de principes van de vrije markt. Ook het onderwijs moet voldoen
aan de wereldwijd vastgestelde doelen aangaande privatisering van de
publieke dienstensector, zoals o.a. vastgelegd in de GATS-overeenkomsten.
Alle onderwijsinstellingen, van kleuterschool tot universiteit, zullen
moeten gaan voldoen aan de principes van competitie en ?efficiency?, een
denken dat zaken als pedagogische strategieën, institutionele inbedding van
onderwijsinstellingen, verdeling van onderwijsgelden etc. zal gaan bepalen.

Een forum om de Europese Onderwijspolitiek te bespreken

Wat kunnen wij, studenten, scholieren, docenten, ouders en andere
betrokkenen doen om deze ontwikkelingen tegen te houden? Wat kunnen we doen
om actief betrokken te blijven bij het proces van besluitvorming dat direct
invloed heeft op onze (onderwijs)omgeving? Kunnen we accepteren dat de
Europese politiek zich nauwelijks iets gelegen laat liggen aan democratische
processen en maatschappelijke verantwoordelijkheid van de mensen in Europa?
Hoe toegankelijk zal het onderwijs in de toekomst zijn als de
onderwijsdoelen zijn aangepast aan marktprincipes en de belangen van grote
bedrijven? Wat houdt het universele en fundamentele recht op onderwijs nog
in, als datzelfde onderwijs meer en meer ten dienste komt te staan van
kortstondige en flexibele arbeidsbetrekkingen die nog slechts gericht zijn
op winstbejag?

... omdat een ander onderwijs mogelijk is

Noch het verdedigen van de status quo die de sociale ongelijkheid enkel in
stand zal houden, noch de grote Europese Onderwijs Ruimte (lees: markt),
vormgegeven naar de vraag van een nieuwe economische wereldorde, is volgens
ons wenselijk. Wij geloven dat een ander onderwijs met vrije toegang tot
kennis en ten dienste van zelfontplooing mogelijk is. Binnen het nadenken
over de toekomst van het Europese onderwijs zouden de belangen van de
samenleving in brede zin en natuurlijk van studenten, scholieren en docenten
centraal moeten staan en niet de belangen van de markt. Wij streven naar een
onafhankelijk onderwijs dat mensen de mogelijkheid biedt een kritische blik
te werpen op sociale, economische en politieke beperkingen en obstakels.
Deze kritische vorming is onmisbaar in een maatschappij die zichzelf
?democratisch? wil noemen.

Kom naar Bergen in mei 2005!

Wij willen iedereen de gelegenheid bieden, studenten aan universiteiten en
hoge scholen, scholieren, docenten, hun mening over actuele ontwikkelingen
binnen de Europese Onderwijspolitiek te laten horen. Wij nodigen iedereen
uit na te denken over die ontwikkelingen en de ontwikkeling van
alternatieven voor de huidige Europese Onderwijspolitiek tijdens het
Europese Onderwijs Forum in Bergen.

Als jouw groep de oproep voor het EOF in Bergen wil ondersteunen, stuur dan
een email naar het lokale prep-team in Bergen: eef@uib.no

Meer info over het EOF 2005: http://www.eef2005.org

Verslag EOF 2003, Berlijn (Nederlands) uit Buiten de Orde:
http://www.buitendeorde.nl/1404/art.php?art=24